مسجد سیدالشهدا(ع)

امام جماعت رییس هیئت امنا(حجت الاسلام نوروزی)

۰۹۱۹۲۸۶۶۴۸۶

مسئول عمرانی (عباسعلی تاجیک)

۰۹۱۹۹۳۷۳۳۲۴

مسئول امور بانکی تاسیسات(محمدحسین اکثیری)

۰۹۳۶۴۸۷۳۳۴۷

مسئول امور مالی(مجتبی اشرفی)

۰۹۳۵۲۱۳۳۱۹۱

مسئول امور مراسمات و تشریفات(سیدرضا موسوی)

۰۹۳۹۵۲۱۲۱۹۴

مسئول امور فرهنگی(محمد چهاردولی نواب)

۰۹۳۷۵۱۳۰۲۰۰

مسئول حسابداری (ابوالفضل شمسی)

۰۹۳۶۵۲۱۷۱۸۱

مسئول هماهنگی و آی تی (داریوش آذرمهر)

۰۹۳۳۱۸۶۴۲۹۴

سامانه دریافت پیامک

۹۰ ۰۰۰۰۰ ۲۱۸ ۳۰۰۰